Veelgestelde vragen

Hoeveel windmolens komen er?
Het gaat om een opstelling van 1 windmolen op het terrein Krabbepolder / Duivelseiland.
Hoe hoog is de windmolen?
De ashoogte is maximaal 87 meter, de rotordiameter 71 meter. Het hoogste punt van de windturbine (tiphoogte) wordt maximaal 122,5 meter (ashoogte + helft rotordiameter) hoog.
Hoe kan ik participeren?
Drechtse Wind is een coöperatieve vereniging. Drechtse Wind werft in de Drechtsteden leden om samen te investeren in de windmolen. De mogelijkheden voor participatie worden nog onderzocht. Om betrokken te worden, het initiatief te ondersteunen of straks mee te investeren, kunt u wel nu al lid worden van Drechtse Wind. Iedereen in de Drechtsteden kan meedoen: bewoners, bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten voor 10 euro per jaar. De leden kunnen participeren in, meebeslissen over de bouw en delen in opbrengsten van de windmolen. Aanmelden kan op www.drechtsewind.nl.
Wanneer is de windmolen gereed?
Als alles volgens planning verloopt, kan de windmolen in 2022 in gebruik worden genomen.
Kan ik nog inspraak hebben?
Nee, dit is niet meer mogelijk. De vergunning voor de windmolen is verleend. Twee partijen zijn hier tegen in beroep gegaan. De rechter heeft dit ongegrond verklaard, maar er is nog een mogelijkheid voor hoger beroep.
Hoe is de omgeving geïnformeerd?
Op 6 november 2017 en op 16 november 2016 waren er informatiebijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en belangstellenden. De bijeenkomsten vonden plaats in het Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht. Bewoners en bedrijven zijn uitgenodigd met een brief, aan huis bezorgd.
Wat is slagschaduw?
Als de zon schijnt, veroorzaken windmolens slagschaduw. De draaiende rotorbladen zorgen voor een bewegende schaduw. Volgens de wet mag deze slagschaduw zo goed als geen hinder veroorzaken op woningen in de (directe) omgeving. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving op dit punt. Om hinder door slagschaduw op woningen te beperken zijn er in de milieuwetgeving voorschriften opgenomen.


Op de website van RVO vind je meer informatie over het geluid van windmolens, over de wettelijke normen en over de toetsing daaraan.

Is de slagschaduw voor mij als omwonende zichtbaar?
Windmolens kunnen in de Krabbegors veilig en zonder hinder voor de leefomgeving of bedrijvigheid worden gerealiseerd. De afstand van de molen tot woningen is groot. Dit is gebaseerd op de gemeentelijke structuurvisie wind. Hieruit blijkt dat de locatie Krabbegors geschikt is voor het opwekken van windenergie. Bij geen enkele woning van derden, zowel in de gemeente Zwijndrecht als in de gemeente Dordrecht, treedt meer dan de wettelijk genormeerde slagschaduw op. Een animatie met de verwachtte slagschaduw kunt u hier bekijken.

 

 

 

 

Maakt een windmolen geluid?
Een windmolen maakt geluid. Het geluid van de windmolen is op onderstaande afbeeldingen weergegeven.

Welke maatregelen worden genomen om hinder van geluid en slagschaduw van windmolens te verminderen of weg te nemen?
Als een windmolen niet op alle momenten aan de normen voor geluid en slagschaduw kan voldoen, worden maatregelen genomen. Voor geluid wordt de windmolen in een andere geluidmodus gezet; de windturbine gaat iets langzamer draaien of de bladen worden iets gedraaid waardoor er minder geluid ontstaat. Voor slagschaduw is dan het inbouwen een stilstandsvoorziening verplicht. Deze voorziening is opgenomen in de vergunningvoorschriften en is ingebouwd in de besturingssoftware van de windmolen. Dit betekent dat de windmolen automatisch wordt stilgezet op tijden dat slagschaduw wordt veroorzaakt.
Wat is het effect van windmolens en fijnstof?
Het is afhankelijk van de bron van de rookpluim hoe en of de fijnstof verspreiding wordt beïnvloed. Zie hiervoor onderstaande afbeelding.

Is de windmolen verlicht in het donker?
Om te voorkomen dat (sport)vliegtuigen in aanraking komen met een windturbine, zijn turbines uitgerust met zogenoemde ‘obstructieverlichting’.
Deze verlichting is – zeker in een vlak landschap – in de omgeving te zien. Om te voorkomen dat de omgeving daarvan hinder ondervindt, zijn er regels vastgelegd voor de toepassing van die verlichting. Die regels dienen twee doelen: vanaf de grond moet de verlichting minder opvallend zijn en vanuit de lucht moet de verlichting juist goed zichtbaar zijn. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd en wordt de hinder tot een minimum beperkt.
Is de windmolen gevaarlijk voor vogels?
Vogels hebben zo hun eigen verblijf-, voedsel- en broedgebieden en windturbines kunnen daarin een storende factor zijn. Vogels zouden immers in aanvaring kunnen komen met de windmolens, het kan hen meer tijd en energie kosten om uit te wijken voor de windmolens, en vogels kunnen het park sowieso willen mijden. Om de effecten voor vogels te beperken, zijn beschermende bepalingen van kracht. Die regels zijn onder andere vastgelegd in de Flora- en faunawet en in de Natuurbeschermingswet. Uit een onderzoek dat het Wereld Natuur Fonds heeft laten doen, blijkt overigens dat van alle vogels die door menselijk handelen om het leven komen een zeer beperkt aantal sterft als gevolg van windmolens. Daarbij gaat het om 1 tot 2% van de vogels die als gevolg van verkeersbewegingen omkomen. Voor de vergunningsaanvraag werden deze gevolgen onderzocht en vastgelegd.
Hoe zit het met veiligheid rond een windmolen?
Voor windmolens gelden strenge veiligheidseisen. Die zijn vastgelegd in internationale normen en nationale voorschriften. Er zijn eisen aan de constructie en veiligheidseisen ten aanzien van de omgeving (risicozonering). De plek in het landschap, de omringende bebouwing, de radar, laagvliegroutes etc. zijn ook bepalend voor de veiligheid. Voor de vergunningsaanvraag worden alle veiligheidsaspecten onderzocht. Deze zijn voorgelegd aan de gemeente.
Hoe is er gekeken naar de windmolen in het omliggende landschap?
Een windmolen is een markant object in het Hollandse landschap. Zo’n windturbine kan van invloed zijn op het uitzicht van de mensen die in de omgeving ervan wonen, werken of verblijven. De locatiekeuze en de landschappelijke inpassing van een windturbinepark vraagt dan ook de nodige visie, kennis en deskundigheid. Er moet oog zijn voor het realiseren van het park, en tegelijk voor de ontwikkeling van het totale gebied. In de voorbereidende procedure zijn verschillende stappen ingebouwd die het belang van de ruimtelijke kwaliteit borgen.
De plaatsing van windturbines kan de beleving van het landschap beïnvloeden. Daarom worden voor het verkrijgen van de vergunning en het aanpassen van het bestemmingsplan het effect van de windturbine op het landschap getoetst. Als je een beeld wilt hebben van het landschap na de bouw, kunt u de impressies bekijken.
Hoe vindt handhaving plaats als er sprake is van overlast?
Als een vergunning is verleend en een windmolen draait, kan er sprake zijn van hinder van geluid of slagschaduw. Als er sprake is van overlast kan bij het bevoegd gezag van de vergunning (de gemeente of provincie) handhaving worden gevraagd om na te gaan of aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan. Dit kan doordat:

  • Het bevoegd gezag de gegevens opvraagt over de tijdsduur dat de windmolen heeft gedraaid gedurende het afgelopen jaar. Een windmolen-eigenaar is verplicht om deze informatie te registreren. Als deze gegevens afwijken van het onderzoek voor de verleende vergunningen, moeten er maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld (extra) stilstand;
  • Het bevoegd gezag een controlemeting doet om de daadwerkelijke geluidsemissie of slagschaduwduur van een windmolen te bepalen bij verschillende windsnelheden. Als dit afwijkt van het onderzoek bij de vergunningen, moeten er maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld (extra) stilstand.
Word ik gecompenseerd in geval van overlast?
Er bestaan wettelijke regelingen voor mogelijk geleden planschade. Wanneer u het vermoeden heeft dat de verkoopwaarde van uw woning lager wordt door de komst van de windmolen in uw nabije omgeving, dan kunt u een proces voor planschade starten bij de gemeente. Dit moet binnen vijf jaar gebeuren nadat het besluit over de komst van de windturbine is vastgelegd en onomkeerbaar is. Bij het bepalen van de planschade vergelijkt men de situaties voor- en na de wijziging van het bestemmingsplan en wordt het verschil berekend tussen de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden in de huidige en nieuwe situatie. Het bevoegd gezag van de planologische verandering, beslist ook op een verzoek om planschadevergoeding. Doorgaans wordt het besluit pas genomen nadat een onafhankelijke beoordelingscommissie een advies heeft uitgebracht.
Heeft een windmolen een elektromagnetisch veld?
Mobiele telecommunicatie, radio en televisie, hoogspanningslijnen en transformatorhuisjes zijn voorname bronnen van elektromagnetische velden buitenshuis. Ook binnenshuis bevinden zich allerlei elektromagnetische velden: mobiele telefoons, de magnetron, stofzuiger en de elektriciteitsleidingen. Om te voorkomen dat deze velden te sterk zijn dienen apparaten aan allerlei voorschriften te voldoen.
Windmolens hebben ook een elektromagnetisch veld. Dit veld is zo klein dat het effect zich beperkt tot het grondvlak onder de windmolen. Bovendien is de afstand tussen windmolens en bebouwing om te voldoen aan de norm voor slagschaduw en geluid, zo groot dat er geen sprake kan is van elektromagnetische hinder van de windmolens. De benodigde elektriciteitskabels geven ook elektromagnetische straling af, direct in de buurt van de kabel. Dit betekent dat een afstand aangehouden moet worden tot woonbebouwing van circa 5 tot 10 meter, afhankelijk van het spanningsniveau van de kabels.
Kunnen windmolens gevaar opleveren in de leefomgeving?
Nee, de windmolen mag niet gevaarlijk zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld wanneer een rotorblad afbreekt of een mast breekt.
Een windmolen moet voldoen aan verschillende (NEN)-normen. Op grond hiervan bevat de windmolen diverse veiligheidssystemen zodat de windmolen niet beschadigd bij falen van onderdelen of bij extreem weer. De belangrijkste zijn een remsysteem dat ervoor zorgt dat de rotorbladen uit de wind worden gedraaid bij te hoge windsnelheden en een bliksembeveiliging die inslaande bliksem van de windturbine naar de grond leidt. Ook kunnen de windmolens uitgerust worden met ijsdetectie en bladverwarming. Het computersysteem zet de windmolen automatisch stil bij detectie van ijs of zeer ongunstige windomstandigheden, zoals extreem harde wind. De windturbine kan ook handmatig gestopt worden met een start/stop-schakelaar en diverse noodstop-schakelaars.
Hoe wordt een windpark/windmolen gefinancierd en zijn windmolens rendabel zonder subsidie?
Een windmolenpark wordt gefinancierd door een initiatiefnemer die hiervoor meestal een lening bij de bank afsluit. De initiatiefnemer kan een groep grondeigenaren, groep bewoners, een projectontwikkelaar of een combinatie zijn. Voor alle vormen van energie is vooralsnog rijkssubsidie nodig om het rendabel te krijgen, ook voor niet duurzame bronnen zoals een kolencentrale. Windenergie is op dit moment de meest kostenefficiënte vorm van duurzame energie, maar een windpark is momenteel niet rendabel zonder subsidie, omdat de kosten per eenheid opgewekte energie hoger zijn dan de elektriciteitsprijs. De subsidie SDE (Stimulering Duurzame Energie)++ vergoedt het verschil tussen beide gedurende 15 jaar. Het krijgen van subsidie betekent dat de eigenaar van het windpark gegarandeerd is van een vaste prijs per opgewekte kilowattuur (kWh). Op het moment dat de prijs voor energie stijgt, neemt het subsidiebedrag per kWh af. Op het moment dat de prijs voor energie daalt, wordt het subsidiebedrag per kWh hoger. Het bedrag stijgt nooit boven de gegarandeerde prijs uit.
Is het bouwen van een windmolen duurzaam?
De energie die nodig is voor de realisatie van een windmolen wordt normaal gesproken binnen drie tot zes maanden door de energieproductie van de windturbine gecompenseerd. De verwachte productie van deze windturbine is 4,8 miljoen kWh per jaar. Dit voorziet 1.460 huishoudens per jaar van elektriciteit. Deze groene energie levert een CO2-reductie op van 3.000 ton. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 800 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden.
Verbruikt de windmolen zelf ook energie?
Naast dat een windmolen energie produceert, verbruikt hij ook energie. Het jaarlijkse verbruik van windmolen Krabbegors bedraagt circa 2.250 kWh (ongeveer 0,041% van de jaarlijkse productie). Dit is nodig omdat een windmolen ook “aan moet staan” als er geen wind is. De windmolen verbruikt energie voor onder andere de volgende zaken:
• een windmolen wordt door computers bestuurd;
• de kop van de windmolen draait met behulp van elektrische motoren in de juiste positie om wind te vangen;
• het bedrijf dat de windmolen onderhoudt en beheert, heeft een 24/7 online verbinding met de molen.